Vrouwenweg
Home | Beroepschrift Raad van State | Laatste nieuws | Wat wij tegen de gemeenteraad hebben gezegd | Bekijk ons ALTERNATIEVE PLAN | Zienswijze | Schrikken!!! Het plan van de gemeente in beeld gebracht... | Actiefoto´s | Foto´s | Inspraakreactie | Statuten
Wat wij tegen de gemeenteraad hebben gezegd

Geachte commissieleden,

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om in vier minuten tijd duidelijk te maken waarom het plan dat door de gemeente is ontwikkeld niet door moet gaan. Het gaat daarbij vooral om juridische argumenten. Deze zijn namelijk voor de raad van het grootste belang. Een juridisch onhoudbaar plan mag de gemeenteraad niet goedkeuren. Doet de raad dit toch, dan loopt deze doelbewust het risico van vernietiging door de bestuursrechter of door een hogere overheid. Wij beperken ons daarbij tot het gedeelte van het plangebied dat het dichtst bij de Vrouwenweg is gelegen.

De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op alle overheidshandelen. Hoofdstuk 3 van deze wet gaat over hoe besluiten van de overheid tot stand moeten komen. Daarbij zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de belangrijkste. Onder meer staat in de wet dat besluiten zorgvuldig moeten worden voorbereid, dat alle bij een besluit betrokken belangen op een evenwichtige manier moeten worden afgewogen en dat een besluit zodanig gemotiveerd is, dat de argumenten dit besluit ook kunnen dragen. Het voorgestelde raadsbesluit over de Oostvlietpolder voldoet hieraan niet.

Zorgvuldige voorbereiding betekent in de eerste plaats dat aan een ingrijpend, groot besluit langdurig en nauwgezet onderzoek vooraf gaat. Dit heeft de gemeente niet gedaan. Wij wijzen daarbij op de Quick Scan die volgens de gemeente het onomstotelijke bewijs moet leveren dat er grote behoefte is aan een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Aangezien er in de regio bedrijventerreinen van dezelfde aard leegstaan, kan de gemeente hiermee niet volstaan. Hetzelfde kan worden gezegd voor de manier waarop de gemeente heeft gekozen voor de Oostvlietpolder t.o.v. andere locaties in of nabij de gemeente Leiden. Hiervan is in het dossier niet veel meer dan een houtskoolschets terug te vinden. De beoordeling of een m.e.r.-beoordelingsplicht dan wel een m.e.r.-plicht bestaat is onvolledig. Het argument dat rijksbufferzonebeleid niet in het m.e.r. staat is door ons weerlegd; het betreft hier wel gevoelig gebied. Zo gevoelig zelfs dat het rijk vindt dat er helemaal niet gebouwd mag worden. Ook de aanvraag voor een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is bewust onvolledig. Naar natuurwaarden in het gebied achter de Vrouwenweg is simpelweg geen onderzoek gedaan: de gemeente gaat hier uit van aannames in het wilde weg.

Zorgvuldige voorbereiding wil volgens jarenlange jurisprudentie ook zeggen: deskundigenadvies op zijn kwaliteit onderzoeken. Het georakel over een stedelijke entree bij de Europaweg kan geen reden zijn om dit klakkeloos over te nemen en, ook na gewijzigde omstandigheden, te blijven herhalen. Iets roepen over de richtinggevendheid van de stedenbouwkundige visie moet wel worden onderbouwd met inhoudelijke argumenten. De Europaweg is momenteel nog de grootste doorgaande weg vanaf de A4 naar Leiden en verder. Echter, als de N11 West of de verlengde Churchilllaan worden aangelegd, verdwijnt de op- en afrit naar de A4 als gevolg van rijkswegenbeleid, iets waar de gemeente geheel aan voorbij gaat. Daarmee is de Europaweg als stedelijk entree van Leiden volstrekte waanzin geworden. Bovendien mag als gevolg van het streekplan slechts aan een kant worden gebouwd. De andere kant blijft groen. Nogmaals: is dit de stedelijke entree met allure voor Leiden?

Daarmee komen we op een volgend onhelder punt: wat wil de gemeente nu met genoemd perceel. In de notitie van 2 december 2003 komen we maar liefst drie opties tegen: betrekken bij polderpark Cronesteyn, een goed idee in onze ogen. Maar ook: sportvelden, even later weer tegengesproken. Volgens de provincie mag dit niet in een gebied dat buiten de rode contour valt. Wat de gemeente echt wil staat er ook: het huidige gebruik voortzetten in de hoop dat over 10 jaar er wel gebouwd mag worden.

Evenwichtige belangenafweging wil zeggen dat alle bij het gebied betrokken belangen moeten worden afgewogen. In alle bij ons bekende stukken die de gemeente over het gebied heeft geproduceerd komen wij het belang van de bewoners van de Vrouwenweg niet tegen. Pas nadat wij van ons hebben laten horen, worden we genoemd. Dit is niet genoeg: er moet onderzocht worden welk belang wij hebben en er moet worden aangetoond op welke manier deze tegen de andere in het spel zijnde belangen zijn afgewogen. Dat "een ander beeld en een andere beleving van een gebied nu eenmaal inherent is aan de realisatie van een bedrijvenpark" is geen belangenafweging, maar een drogredenering. Het zou getuigen van echt serieus nemen van de burgers als de gemeente eens met ons was komen praten over wat wij willen, bijvoorbeeld met het perceel achter onze tuinen. Hiertoe is de gemeente niet bereid geweest. Hetzelfde kan worden gezegd over het door de provincie bij het besluit over het streekplan genoemde convenant. Dit is een figuur die de Wet op de ruimtelijke ordening niet kent. Echter, het kan wel een rol gaan spelen bij de beoordeling van het plan door GS.

Over convenant gesproken: de overeenkomst die door de gemeente met de LBV is gesloten, bindt alleen partijen. Het kan in een publiekrechtelijke afweging als die over een bestemmingsplan niet een zodanig zwaar gewicht worden toegekend dat elke evenwichtige belangenafweging onmogelijk wordt gemaakt.

De gemeente is op veel plaatsen in de notitie kort door de bocht gegaan. Wij vertrouwen erop dat u dit al is opgevallen. Het meest navrante voorbeeld is hoe de gemeente op het alternatieve plan heeft geantwoord. Volstrekt onbegrijpelijk en kort door de bocht. Dit geldt ook voor ons verzoek tot verruiming van de bouwnormen. De relatie tussen daling van het woongenot aan de achterzijde van de woningen en een mogelijkheid om aan de voorkant de woningen uit te breiden ontgaat de gemeente. Waarom deze uitbreiding niet wenselijk wordt geacht is geheel niet gemotiveerd. Ons ontgaat deze behoefte van bewoners niet, en hopelijk de gemeenteraad ook niet. Onze woningen zijn momenteel "gericht" op de Oostvlietpolder. De woonkamers zijn daar het breedst Het is logisch dat, als het uitzicht daar volledig wordt verpest, mensen hun woonkamer aan de voorzijde willen uitbouwen, bijvoorbeeld met een erker.

De berekeningen van de gemeente zijn onvolledig. In het overzicht van kosten en opbrengsten is geen rekening gehouden met planschade, die aanzienlijk zal zijn, en met de kosten die gemaakt moeten worden om bouwschade te voorkomen. Ook als alleen aan de overkant van de Europaweg wordt gebouwd, zal dit onze woningen ernstige schade toebrengen. Zij moeten dus van tevoren worden onderheid.

Wij hebben het hier bewust kort willen houden. Niet alle in onze zienswijze opgevoerde argumenten hebben wij nu genoemd. Daarvoor verwijzen wij graag naar onze zienswijze. Deze is te vinden op onze website. Dan vragen wij nu de aandacht voor ons alternatieve plan. Deze is te vinden op Cd-rom. Een samenvatting ervan wordt u op papier uitgereikt. Met deze zienswijze willen wij aantonen dat wij graag met de gemeente willen meedenken en dat het door de gemeente als enige mogelijke invulling van de polder gepresenteerde plan er slechts een van de vele is.

Dank voor uw aandacht.